คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2012

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

สรุปสูตรการเคลื่อนที่ในแนวตรง เมื่อมีความเร่งคงที่ s = ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ (m) ตามแนวเคลื่อนที่จริง t = เวลาในการเคลื่อนที่ (s) a = ความเร่ง u = ความเร็วเริ่มต้น (m/s) v = ความเร็วตอนปลาย (m/s )

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration) ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง วัตถุที่มีความเร่งมี 3 ลักษณะ คือ 1. อัตราเร็วคงที่ แต่เปลี่ยนทิศทาง 2. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิม 3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทาง ความเร่ง (Acceleration) คือ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่ ความเร่ง = ความเร็วที่เปลี่ยนไป / ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว a = Δν ⁄ Δt ตัวอย่าง  รถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 20 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบเรื่อง งานและพลังงาน

1.กล่องใบหนึ่งมวล  1  กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นที่มีความฝืดที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ  0.5   ถ้าออกแรงดึงขนาด  100  นิวตัน  แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัด  2  เมตร จงหา ก. งานของแรงดึง ข. งานของแรงเสียดทาน 2.ออกแรง  20  นิวตัน  ในแนวขนานกับพื้น  ลากกวัตถุไปได้ไกล  5  เมตร  จงหางานของแรงที่กระทำ 3.ออกแรง  40  นิวตัน  ดึงวัตถุที่วางบนพื้นราบเกลี้ยงในแนวทำมุม  60  องศา  กับแนวระดับ  เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบได้ไกล    10  เมตร  งานที่แรงดึงวัตถุมีขนาดเท่าไร 4.มวล  4  กิโลกรัม  วางบนพื้นราบซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน  0.2  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.5 | 1 ความเห็น

อัตราเร็วและความเร็ว

1.2.1 อัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หรือ อัตราการเปลี่ยนระยะทาง จัดเป็นปริมาณสเกลลาร์ หน่วยในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที 1.2.2 ความเร็ว (Velocity) คือ ขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ ใช้หน่วยเดียวกับอัตราเร็ว สมการแสดงความสัมพันธ์ของอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลาเป็นดังนี้ ให้ V เป็นค่าอัตราเร็วหรือความเร็ว S เป็นระยะทางหรือการกระจัด t เป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ สมการคือ V= S/t อัตราเร็ว และความเร็ว เป็นปริมาณที่แสดงให้ทราบลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้าในทุก ๆ หน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยขนาดของอัตราเร็ว หรือ ความเร็วเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ เรียกว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

ไฟฟ้าสถิต

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายโอนของประจุไฟฟ้าในบรรยากาศทาลีส ได้นำอำพัน(amber)มาถูกับผ้าขนสัตว์ อำพันสามารถดูดของเบาๆเช่น ฟาง ขนนกได้ การที่หวีดึงดูดกระดาษหรือก้อนอำพันดึงดูดขนนก แสดงว่ามีแรงกระทำต่อกระดาษหรือขนนกนั้น ประจุไฟฟ้า ต้นเหตุที่ทำให้เกิดแรงคือ ประจุไฟฟ้า(electric charge) หรือเรียกสั้นๆว่า ประจุ(charge) เรียกแรงนี้ว่า แรงระหว่างประจุไฟฟ้า (force between electric charge) ซึ่งในกรณีข้างต้น แรงดึงดูดและสามารถทำให้เกิดแรงผลัก (repulsive force) โดยยประจุชนิดเดียวกันจะผลักกันและประจุต่างกันจะดูดกัน เราเรียกประจุ 2 ชนิดนี้ว่าประจุไฟฟ้าบวก(positive electric charges) ประจุไฟฟ้าลบ (negative electric charges ) เบนจามิน แฟรงกลิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเป้นบุคคลแรกที่จำแนกชนิดของประจุไฟฟ้าเป้นบวกและประจุลบ โดยเรียกประจุที่เกิดบนแท่งแก้วเมื่อถูด้วยผ้าไหมเป็นประจุบวก ส่วนประจุที่เกิดจากแท่งอำพันเมื่อถูกับผ้าขนสัตว์ว่าเป็นประจุลบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.6 | ใส่ความเห็น

ฟิสิกส์ ม.4

การเคลื่อนที่แนวตรงทั้งในแนวระดับและแนวดิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ที่ต้องศึกษา ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะหนึ่ง และ ความเร่งเฉลี่ย การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่มีการกระจัดที่ ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวโค้งซึ่งเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้น ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ โดยคิดว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุเท่านั้น แนวโค้งดังกล่าวจะเป็นโค้งพาราโบลา การเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แสดงว่าความเร็วของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ วัตถุถูกแรงมากระทำให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ แรงดังกล่าวมีทิศพุงเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม โดยมุมที่เบนออกจากแนวดิ่งมากที่สุดเท่าเดิมตลอดเวลา (แอมพลิจูดคงตัวตลอดเวลา) ความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด แต่ทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก เช่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | 1 ความเห็น

งานและพลังงาน ม.5

แรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างต่อเนื่อง และ วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่กระทำ จึงมีงานเกิดขึ้น ผลของงานทำให้เกิดพลังงานในรูปแบบต่างๆ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ เมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การหางานที่เกิดจากแรงกระทำหลายแรง ในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทำหลายๆแรง แล้วมีการเคลื่อนที่ สามารถหางานได้โดยการ หางานรวมหรืองานลัพธ์ได้เลย โดยการหาแรงลัพธ์ และการกระจัดลัพธ์ก่อน จากนั้นจึงหางานลัพธ์จากสมการ W = Fs cosθ F คือ แรงลัพธ์ S คือ การกระจัดลัพธ์ θ คือ มุมระหว่างแนวแรงลัพธ์กับการกระจัดลัพธ์ Ex1. เด็กคนหนึ่งออกแรง 50 นิวตัน ลากกล่องใบหนึ่ง ในแนวทำมุม 30 องศากับแนวระดับ ถ้าเขาลากกล่องไปได้ไกล 10 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.5 | 2 ความเห็น