ปรากฎการณ์ธรรมชาติและฟิสิกส์

1. การอธิบายปรากฏการทางธรรมชาติ
มนุษย์ในสมัยโบราณเชื่อว่าปรากฏการทางธรรมชาติเป็นฝีมือของเทพเจ้าหรือภูตผีปีศาจ ซึงได้แก่ กลางวันกลางคืน ภูเขาไฟระเบิด ดาวตก พายุ รุ้งกินน้ำเป็นต้น การพยายามหาคำตอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการทราบในสิ่งต่าง ๆ ที่ยังอธิบายไม่ได้
การสังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการธรรมชาติอย่างมีหลักเกณฑ์ได้ถูกนำมาใช้ในเวลาต่อมาได้แก่ชาวอียิปต์โบราณ ศึกษาเกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก
โคเพอร์นิคัส นักดาราศาสตร์ที่สามารถบรรยายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆได้อย่างดี โดยเสนอว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
เคปเลอร์ สังเกตเเละบันทึกข้อมูลพร้อมศึกษาข้อมูลเก่าเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ จนสามารถสรุปเป็นกฏเกณฑ์ในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง
ตามความคิดของโคเพอร์นิคัส Ptolemy โดยมีน้ำ อากาศ และไฟเป็นศูนย์กลางจากตัวอย่างของการสังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการทางธรรมชาติของมนุษย์ในสมัยที่ผ่านมา ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกเนื่องมาเรื่อยๆ ซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่า
ความรู้ที่มนุษย์ได้รับมีการพัฒนาขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีหลักเกณฑ์
การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อสรุปความรู้
2. ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมากับเรื่องการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆมาสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาต่อได้ ดังนั้น สำหรับการบันทึกข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ควรต้องมีหลักดังนี้
บันทึกข้อมูลด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์
บันทึกวิธีการที่ใช้สังเกตเหตุการณ์
บันทึกเครื่องมือที่ใช้ขณะที่ทำการสังเกตเหตุการณ์
บันทึกตัวแปรต่างๆในขณะทำการสังเกตเหตุการณ์
3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีการได้มา 2 ทาง คือ
แนวที่หนึ่ง ได้จากการสังเกต การบันทึก การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
แนวที่สอง ได้จากการสร้างแบบจำลองทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งแหวกแนวจากความรู้เก่า
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในขณะนั้น

4. ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นวิชาที่ศึกษาสิ่งต่างๆและความเป็นไปตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 สาขาดังนี้
ก. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิชาที่ศึกษาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้แก่ พืช และสัตว์ เป็นต้น
ข. วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิชาที่ศึกษาเฉพาะสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ ลม หิน เป็นต้น แบ่งเป็นสาขาต่างๆได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น
สำหรับวิชาฟิสิกส์จะเห็นว่าจัดอยู่ในประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิชาที่มุ่งเสาะหากฎเกณฑ์ต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกอย่าง ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์แบ่งเป็นหลายแขนงได้แก่กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เป็นต้น
5. ความสำพันธ์ระหว่างวิชาฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่น
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ประกอบด้วยทฤษฎีหลายทฤษฎีที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญ จึงเป็นวิชาที่เน้นการศึกษาในเชิงปริมาณ หมายความว่า การบรรยายปรากฏการณ์ต่างๆทำด้วยข้อมูลเชิงตัวเลขความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกิดข฿นในแนวนี้สามารถนำไปใช้ในศาสตร์สาขาอื่นมากมาย ได้แก่
วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ช่วยให้เข้าใจปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลและอะตอม รวมถึงพันธะเคมีได้อย่างดีวิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์และเคมีช่วยให้เข้าใจระบบและกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิต วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ช่วยให้สามารถสร้างไมโครโพรเซสเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ วิชาแพทย์ วิชาฟิสิกส์ช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องสายตาสั้น ยาว และเอียง เรื่องของกระแสประสาท
คลื่นสมอง คลื่นหัวใจ เรื่องของระบบการหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น
6. ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีหมายถึง การนำความรู้พื้นฐานไปใช้เพื่อการพัฒนาวิธีการในการผลิต หรือการใช้สิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย์
วิชาฟิสิกส์มีจุดหมายในการหาความรู้ของปรากฎการธรรมชาติโดยไม่เน้นการนำไปประยุกต์ แต่การที่เทคโนโลยีเจริญขึ้นทำให้การค้นคว้าทางฟิสิกส์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญขึ้นไปอีก ดังนั้นวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีจึงต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ที่มา: http://sp1supachai.wordpress.com/

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ฟิสิกส์ ม.4 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s